top of page
IMG_1447.jpg
Çalışma detayları...

Davranış Odaklı İSG Yönetimi-iletişimi / Kültür dönüşümü programlarımızın genel akışına ilişkin bilgiler bu sayfada paylaşılmış olup her bir aşamanın detayları ve bugüne dek gerçekleştirdiğimiz uygulamalar hakkında bilgi paylaşmak için online toplantı gerçekleştirebiliriz. 

safety-inspection-at-plant-2021-09-24-03-49-32-utc.jpg

Davranış Odaklı İSG Yönetimi – İletişimi / Kültür Dönüşüm Programları güvenli davranış kültürünün geliştirilmesini,  kazaya giden yolda etki eden riskli davranışların kaza meydana gelmeden önce tespit edilip güvenli davranışlarla değiştirilmesini ve güvenli davranışların kalıcı alışkanlıklara dönüştürülmesiniz amaçlar. 

Uygulama adımları 

Uygulamakta olduğumuz Davranış Odaklı İSG Yönetimi – İletişimi / Kültür Dönüşüm Programı genel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. 

  1. Aşama; Mevcut durum değerlendirmesi ve Kültür analizi 

Bu aşama işletmedeki mevcut fiziki durumun tespiti ile çalışan davranışlarının altında yatan, tutum, varsayım ve iz bırakmış deneyimlerin tespiti gerçekleştirilir. 

Odak grup görüşmeleri ve nitel analiz yöntemleri ile gerçekleştirdiğimiz kültür analizi sonrasında, sosyolog, ve psikologların da katılımıyla hazırlanan rapor kurumun üst yönetimine sunulur. Ardından öncelikler belirlenir.

Raporun sunumu, önceliklerin ve yürütülecek çalışmaların tespiti, yürütme komitelerinin oluşturulması ile ilk aşama sona erer. 

İşletmenin fiziki büyüklüğü ve çalışan sayılarına göre değişiklik göstermekle birlikte ilk aşama ortalama 3 ayda tamamlanır. 

2. Aşama; Sistemin yapılandırılması ve ilk eğitim uygulamaları

Bu aşamada ilk olarak yönetici eğitimleri gerçekleştirilir. 

İşletmede yönetim sorumluluğunu paylaşan tüm yöneticiler, 2 günlük eğitimlere katılır.

Yönetici ilk modül eğitimleri, davranış odaklı İSG yönetiminin temel ilkeleri,   kültürel dönüşüm süreçlerinin yönetilmesi, iş güvenliğinde koçluk yaklaşımı, davranışların tanımlanması, davranışların altında yatan fiziksel, psikoloji ve nörofizyolojik etmenler, gözlem geribildirim süreçleri, sürecin yapılandırılması ve ünitelere özgü uygulamaların planlanması, ünite gözlemcilerinin seçim kriterleri,  kültür dönüşümüne yön veren yönetici davranışları konularını kapsar. ​

startup-team-members-shaking-hands-2021-09-02-06-03-18-utc.jpg

Eğitimler aktif öğrenme yöntemleri, yaratıcı drama teknikleri ve deneyim odaklı öğrenme esasına göre kurgulanır.

Yönetici eğitimlerinin hemen ardından, belirlenen kriterler doğrultusunda ünite gözlemcilerinin ön seçimleri yapılıp gönüllülük esasına göre görevlendirme yapılır. Süreçte görev almak isteyen gözlemciler 2 günlük gözlemci eğitimine katılır. 

man-in-protective-suit-vlogging-2021-12-23-17-46-12-utc.jpg

Bu eğitimlerde, gözlemcilerin süreç ve sisteme dair ihtiyaç duyacakları bilgiler paylaşılırken, kendilerinden beklenecek olan gözlem ve geribildirim süreçleri ile gözlem formlarının doldurulmasına ilişkin beceriler de kazandırılır.

Aktif öğrenme yöntemleri ile uygulanan eğitimleri takip eden gün ve haftalarda bilgilerin tazelenmesi, pekiştirme ve kalıcı öğrenmenin sağlanabilmesi için katılımcılara video, podcast ve mesajlar aracılığıyla erişilir ve interaktif çalışmalar devam eder.  

Danışmanlarımız bu aşamada ilk saha uygulamalarına da eşlik ederek sağlıklı bir başlangıca imkan yaratır. 

Sistemin yapılandırılması: 

Eğitimlerle eş zamanlı olarak danışmanlarımız, uygulama komitesi ve iş sağlığı güvenliği birimi ile birlikte gözlem alanlarının belirlenmesi, gözlem formlarının oluşturulması, her bir ünite için gözlem sürelerinin tanımlanması ve üretilen bilginin dokümante edilmesi çalışmalarını yürütür. 

İkinci aşama yine firmanın koşullarına göre değişiklik göstermekle birlikte 3-6 ay arasında tamamlanır.

​3. Aşama; İlk iletişim çalışmaları ve Başlangıç vuruşu

2. ve 3. aşama eş zamanlı olarak yürütülüp eğitimler ve ilk saha uygulamaları gerçekleştirilirken bir yandan da iletişim tasarımları çalışılıp başlangıç vuruşuna hazırlık yapılır. 

Bu aşamada yürütülecek olan kültür dönüşümü çalışmalarını taşıyacak, tüm paydaşlarda heves artırıp dahil olma isteği yaratacak logo, motto ve afiş tasarımları çalışılmaktadır. ​

professional-technician-engineer-working-to-contro-2022-01-31-05-02-07-utc.jpg

Eğitimlerin ve iletişim tasarımlarının tamamlanması ile birlikte işletme imkanlarının el verdiği, mümkün olan en geniş katılımla başlangıç vuruşu toplantısı yapılır. 

Başlangıç vuruşunu takip eden ilk günlerde işletme ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış ilk makro kampanya hayata geçirilir ve saha çalışmalarına başlanır. 

Bu aşama 3 - 7 ay arasında tamamlanır. 

two-cargo-container-workers-or-engineer-men-show-g-2021-10-21-16-58-04-utc.jpg

4. Aşama; ABC Analizi uygulamaları, rehberlik ve danışmanlık çalışmaları

Saha gözlemlerinden elde edilen zengin veri, davranış paternlerinin takibine imkan yaratır.

Bu aşamada, yöneticiler ve gözlemciler için, saha gözlemlerinde elde edilen zengin verinin ABC analizi yöntemi ile analiz edilmesi ve davranışçı aksiyon planlama çalışmalarını kapsayan ikinci modül eğitimler yürütülür.

Eğitimler devam ederken üniteler bazında analiz toplantıları da hayata geçirilmeye başlanır. Danışmanlarımız bu aşamada da uygulamalara eşlik eder. ​

Bir yandan da çalışan eğitimlerine başlanır. Kültürel dönüşüm sürecinde çalışanların rolü, güvenli davranış kültürünün yaratılmasında bireysel sorumlulukları içeren 1 günlük eğitimlere tüm çalışanlar katılır. 

Sürecin tamamında, iletişim çalışmaları yürütülüp süreçte rol alan görev gruplarına özgü rehberler, kültürel dönüşümün parçası olacak ailelere yönelik broşürler hazırlanarak süreç desteklenir. 

Bu aşamanın 7 - 12 ay arasında yürütüleceği öngörülmektedir.

5. Aşama; Kampanyalar ve gözden geçirme çalışmaları, yeni gözlemci gruplarının eğitimi

Sahadan gelen veriler analiz edilip aksiyonlar hayata geçirilirken ünite bazında mikro kampanyalar ve kurumun genelinde makro kampanya organizasyonları yürütülmeye başlar. 

Aylık gözden geçirme çalışmaları ile sistemin genel prensiplere uygunluğu gözetilip, işletmeye özgü uygulamalar hayata geçirilmeye başlanır. 

14. aydan itibaren ikinci kuşak gözlemci eğitimleri ve ortalama 20. aydan itibaren de üçüncü kuşak gözlemci eğitimleri yapılıp sistemin yaygınlaştırılması sağlanır. 

laughing-businesspeople-clapping-after-an-office-b-2021-08-27-11-10-27-utc.jpg

​İşletmenin hacmi ve kapasitesi, yürütülen çalışmaların kapsamına göre değişiklik göstermekle birlikte tüm sürecin 24 ayda tamamlanması hedeflenir. 

Son aşamada sürdürülebilir bir sistem için bilgi transferi ve kurumun iç eğitmen ve danışmanların yetiştirilmesi için eğitici eğitimi yapılır. 

Gizlilik sözleşmeleri ve

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca

web sitemizde temsili görseller kullanılmıştır. 

bottom of page